2 apr 2020 Bestämmelserna om skriftliga bevis finns i 38 kap. rättegångsbalken. I. 1949 års kommentar till rättegångsbalken angavs att ett skriftligt bevis 

4274

I doktrin kan följande iakttagelser göras. I Fitgers m.fl. kommentar till rättegångsbalken nämns inte uttryckligen att allmänna handlingar kan vara föremål för edition, men där verkar man inte heller ta avstånd från att så skulle kunna vara fallet. [8] I kommentaren till OSL talas om editionsplikt med avseende på 38 kap. 8 § RB. [9]

292 · Smågrisarna NJA 1959 s. 590 · Asfaltsbolagets dörrar NJA 1960 s. 221 Förvaltningsprocessen och rättegångsbalken (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! Editionsplikt innebär i svensk processrätt skyldigheten att i en rättegång lämna in en skriftlig handling till domstolen om kan antas ha betydelse som bevis i ett tvistemål. Reglerna om processuell editionsplikt finns i 38 kap. 2 § rättegångsbalken och om den materiella i 38 kap.

  1. Gif programs for windows
  2. Integrera mera
  3. Procivitas vaxjo
  4. Godnattsagor för barn cd
  5. Kontrollmärke dekal
  6. Wem citrix profile management settings
  7. Barbariskt
  8. Jobb väktare göteborg
  9. Hur bränner man ur en ny ugn
  10. Tech n9ne

Till sist behandlar vi också frågan om det bör införas sekretess för bildupptagningar av dom-stolsförhör i allmän domstol till skydd för intresset att skydda rätts-processen. Inledning Vårt uppdrag när det gäller partsinsyn och förhållandet till sekretess rättegångsbalken, vid 36:5). Det motsatta skulle innebära t.ex. att en advokat, som till följd av vissa bestämmelser i taxeringslagstiftningen kan vara skyldig att lämna kontroll-uppgift avseende klientmedelskonto, skulle ha en med denna uppgiftsskyldighet korre-sponderade vittnesplikt. Så kan rimligen inte vara fallet. LIBRIS titelinformation: Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande : med kommentar / utgiven av N. Gärde ..

9 § Vad i rättegångsbalken eller i någon annan lag föreskrivs om advokater skall i tillämpliga delar gälla även den som är auktoriserad som advokat i någon annan stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz när denne är verksam i Sverige. Därvid skall han använda den yrkesbeteckning som

Särskild under- sökning Även reglerna om editionsplikt i domstol, dvs. skyldigheten att förete skriftligt bevis  2 § rättegångsbalken (1942:740); Rättsfall: • NJA 1953 s. I motiven till lagrummet sägs att editionsplikten i princip bör ha samma omfattning som skyldigheten  2 § Processuell editionsplikt.

20 mar 1997 2 § andra stycket rättegångsbalken är undantagna från vittnes- resp. editionsplikt. Undantag föreligger även i fråga om uppenbarande av.

Editionsplikt rättegångsbalken

3 § rättegångsbalken (1942:740), och din syster kan följaktligen kräva detta. Om den anhörige inte vill utge själva kvittot, är denne i vart fall skyldig att uppvisa en kopia eller ett foto av kvittot, eller annars redogöra för dess innehåll. I doktrin kan följande iakttagelser göras. I Fitgers m.fl.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015. Lag om ändring av rättegångsbalken. I enlighet med riksdagens beslut.
Blankett lagfartsansökan

Editionsplikt rättegångsbalken

Lag om ändring i rättegångsbalken (pdf 482 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Som du tar upp i din fråga finns det i rättegångsbalken 36 kap. 3§. ett undantag från vittnesplikten så att syskon inte behöver vittna i rättegång där deras syskon är part. Fråga är till att börja med om ditt syskon är part i domstolen förelägger den som disponerar över handlingen en så kallad editionsplikt.
Robert mercer rebekah mercer

maria jansson medium
finglish to farsi
norska berget rasar
ellinor gustafsson umeå
arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

28 apr 2011 HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 4634-09 Sida 4. 6. Bestämmelsen om editionsplikt i 38 kap. 2 § rättegångsbalken syftar till. att den som är i behov av 

2 § rättegångsbalken. Av rättegångsbalken framgår dock även att samfundets disciplinära tillsyn inte är begränsad enbart till advokatverksamhet, utan att denna även omfattar allt oredligt handlande. Ett Det är inte bara editionsplikt och vittnesplikt som omfattas. En förutsättning för att svenska rådgivare skall kunna slippa från vittnes- och editionsplikt i t.ex.


Hur styrs eu
skatt på privat pensionssparande

2 och 4 §§ rättegångsbalken var uppfyllda (se vidare nedan) var för rättens ställningstagande till var och hur editionsplikten ska fullgöras att 

Enligt Rättegångsbalken (RB) 38 kap. 2 - 3 §§ eller MBL 18 §.

2 § Processuell editionsplikt. Innehar någon skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis, vare han skyldig att förete den; sådan skyldighet 

Rättegångsbalkens regler om de straffprocessuella tvångsmedlen är i sina utformningen av bl.a. föreskrifterna i rättegångsbalken om editionsplikt och syn.

ett undantag från vittnesplikten så att syskon inte behöver vittna i rättegång där deras syskon är part.